Sopimusehdot

1. Yleiset ehdot

Korpeen.fi on AF Wilderness Oy:n (Y-tunnus: 2816223-9) markkinapaikka. Näitä sopimusehtoja sovelletaan AF Wilderness Oy:n ja sen asiakkaiden välisessä tavaroita ja palveluita koskevassa kauppasuhteessa. AF Wilderness Oy:llä on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoituksia. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ovat luettavissa kyseisenä hetkenä AF Wilderness Oy:n verkkosivuilla (www.korpeen.fi).

AF Wilderness Oy tarjoaa tuotteita ja/tai palveluitaan täysi-ikäisille yksityishenkilöille ja yritysasiakkaille Suomessa.

AF Wilderness Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on AF Wilderness Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. AF Wilderness Oy on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

2. Hinnasto

Korpeen.fi -verkkokaupassa ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät toimituskustannuksia. AF Wilderness Oy:n tarjoamiin palveluihin ei sisällytetä erillisiä toimituskustannuksia. Myynnissä oleviin tuotteisiin sovelletaan asiakkaalle erikseen tilauksen yhteydessä ilmoitettavia toimituskustannuksia.

Tuotteeseen tai palveluun sovelletaan verkkosivuilla tilaushetkellä ilmoitettua hintaa. AF Wilderness Oy ei kuitenkaan sitoudu toimittamaan tuotetta tai palvelua, jonka hinta on teknisestä virheestä johtuen ilmoitettu verkkosivuilla selvästi todellista markkinahintaa alhaisemmaksi. Saatuaan tiedon todellisesta hinnasta asiakas voi halutessaan peruuttaa kaupan.

3. Tilauksen tekeminen

Asiakas voi tehdä tilauksen Korpeen.fi -verkkokaupassa tai ottamalla suoraan yhteyttä AF Wilderness Oy:n asiakaspalveluun. Tilaus katsotaan tehdyksi sillä hetkellä, kun asiakas painaa Korpeen.fi-verkkokaupassa ’Tilaa’ -painiketta. Muulla tavoin tehty tilaus on sitova sillä hetkellä, kun asiakas saa sähköpostiinsa tilausvahvistuksen.

Asiakkaalle toimitetaan aina tilausvahvistus. Tilausvahvistuksessa on muun muassa tiedot asiakkaan ostamasta tuotteesta ja/tai palvelusta sekä linkki Oma Johku-palveluun niiden tietojen tarkistamiseksi, jotka asiakkaasta on tilauksen yhteydessä tallennettu AF Wilderness Oy:n asiakasrekisteriin (ks. tarkemmin AF Wilderness Oy:n tietosuojaseloste).

4. Tilauksen toimittaminen

Palvelut

AF Wilderness Oy sitoutuu lähtökohtaisesti toimittamaan varatun palvelun sinä ajankohtana, joka on varauksessa ilmoitettu taikka erikseen muulla tavoin sovittu. AF Wilderness Oy:n tarjoamat palvelut tapahtuvat pääsääntöisesti ulkoilmassa ja ovat siitä syystä alttiita säätilasta johtuville muutoksille, mikä asiakkaan on hyvä tiedostaa. Toimitusta voidaankin siirtää tai se voidaan peruuttaa mahdollisista ylivoimaisista esteistä (kuten säästä johtuvat syyt) johtuen tai ilmoitetun osallistujien vähimmäismäärän uupuminen.

Tuotteet

Arvio tuotteen toimitusajasta ilmoitetaan asiakkaalle erikseen sähköpostitse. AF Wilderness Oy ei vastaa mahdollisista AF Wilderness Oy:stä riippumattomista syistä johtuvista viivästyksistä tuotteen toimittamisessa.

5. Maksaminen

Lähtökohtaisesti Korpeen.fi  -verkkokaupassa tehty tilaus on maksettava tilauksen yhteydessä, jotta tilaus voidaan tehdä onnistuneesti. Korpeen.fi -verkkokaupassa käytetään ainoastaan turvallisia ja luotettavia maksutapoja. Asiakas voi valita itselleen sopivimman maksutavan seuraavista: PayPal, VISA, MasterCard, ja suomalaiset verkkopankit. Jos asiakkaalla on Korpeen.fi-lahjakortti, hän voi käyttää sen maksaakseen tilauksensa Korpeen.fi -verkkokaupassa. Ajantasaiset tiedot käytettävissä olevista maksutavoista löytyvät Korpeen.fi -verkkokaupan sivuilta.

Jos yritysasiakas haluaa maksaa tilauksensa laskulla, hänen tulee olla asiasta erikseen yhteydessä AF Wilderness Oy:n asiakaspalveluun.

6. Asiakkaan peruutusoikeus

Palvelut

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa palvelutilauksensa. Asiakkaan tulee ilmoittaa peruutuksesta  viimeistään 12 tuntia ennen sen alkuajankohtaa. Jos alkupäivää ei ole vielä sovittu, asiakkaalla on oikeus peruuttaa palvelutilauksensa 14 vuorokauden kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä osoitteeseen info@korpeen.fi. Viestin liitteeksi tulee liittää näiden ehtojen liitteessä oleva peruutuslomake tai muutoin kirjallisesti ilmoittaa lomakkeessa vaaditut tiedot.

Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin edellä mainittujen määräaikojen puitteissa, AF Wilderness veloittaa tilauksen koko hinnan asiakkaalta. Jos tilaus on jo maksettu, maksua ei tässä tilanteessa palauteta.

Peruutusoikeus koskee myös hinnaltaan alennettuja palveluita.

Tuotteet

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilauksensa. Peruutuksesta on ilmoitettava 14 vuorokauden kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta taikka tuotteen vastaanottamisesta, jos sen vastaanotto tapahtuu myöhemmin kuin tilausvahvistus vastaanotetaan. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä osoitteeseen info@korpeen.fi. Viestin liitteeksi tulee liittää näiden ehtojen liitteessä oleva peruutuslomake tai muutoin kirjallisesti ilmoittaa lomakkeessa vaaditut tiedot.

Peruutusoikeus koskee myös alennustuotteita.

Peruutusoikeus ei koske sähköisesti toimitettavaa lahjakorttia. Asiakas voi kuitenkin halutessaan käyttää lahjakortin toisen tuotteen tai palvelun ostamiseen kuin se, johon se alun perin on oikeuttanut.

7.  AF Wilderness Oy:n peruutusoikeus

AF Wilderness Oy:llä on oikeus peruuttaa tapahtuma tai palvelu ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure). AF Wilderness Oy:n tarjoamat palvelut toteutetaan lähtökohtaisesti ulkoilmassa, joten ne ovat erityisen alttiita säästä ja luonnonoloista johtuville muutoksille. AF Wilderness Oy ilmoittaa asiakkaalle välittömästi esteen havaittuaan. Palvelu pyritään ensisijaisesti mahdollisuuksien mukaan siirtämään toiseen ajankohtaan. Jos siirtäminen ei ole mahdollista, muusta hyvityksestä sovitaan asiakkaan kanssa erikseen.

8. Tuotteiden palauttaminen

Asiakkaalla on oikeus tutustua tuotteeseen ja todeta sen kunto. Tuote on kuitenkin palautettava AF Wilderness Oy:lle käyttämättömänä ja vahingoittumattomana viimeistään 14 vuorokauden kuluttua peruutusilmoituksen tekemisestä. Jos tuotetta ei palauteta käyttämättömänä ja vahingoittumattomana, peruutusoikeus katsotaan menetetyksi. AF Wilderness Oy veloittaa tällöin tuotteen koko hinnan eikä jo maksettua hintaa palauteta.

Asiakas vastaa tuotteen palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

9. Virhevastuu

Palvelut

Jos asiakas havaitsee virheen hankkimassaan palvelussa, hänen tulee viipymättä ilmoittaa siitä myyjälle kohdassa 10 tarkoitetulla tavalla. AF Wilderness Oy sopii asiakkaan kanssa erikseen tilannekohtaisesti mahdollisista käytettävissä olevista virheen korjaus- tai hyvitystavoista.

AF Wilderness Oy ei kuitenkaan korvaa asiakkaalle virheestä johtuvia muita kuluja, kuten matkakuluja tai työajan menetyksestä johtuvia kustannuksia.

Tuotteet

Jos asiakas havaitsee virheen tilatussa tuotteessa, hänen tulee viipymättä ilmoittaa siitä myyjälle kohdassa 8 tarkoitetulla tavalla. Tuotteita koskee 12 kuukauden takuu. AF Wilderness Oy pyrkii tapauskohtaisesti ensisijaisesti viipymättä korjaamaan virheen tai vaihtamaan tuotteen uuteen. AF Wilderness voi harkita myös hinnanalennusta tai kaupan purkua, jos tuotteen korjaaminen tai vaihtaminen ei tule kyseeseen.

Tässä tarkoitetuksi virheeksi ei katsota sellaista virhettä, joka suoraan tai välillisesti johtuu asiakkaan omasta toiminnasta.

10.  Reklamaation tekeminen

Asiakas on velvollinen esittämään tilausvahvistuksen ja kuitin maksusta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran tai palvelun virheestä. Asiakas voi käyttää reklamaation laatimisessa apunaan esimerkiksi kuluttajaneuvonnan reklamaatioapuria.

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen info@korpeen.fi.

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttajalla on lisäksi mahdollisuus käyttää Euroopan komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (http://ec.europa.eu/odr). Käynnistääkseen asian käsittelyn ODR-foorumilla, kuluttaja voi käyttää sähköpostiosoitetta info@korpeen.fi. Asiakas voi nostaa sopimuksen velkasuhteesta aiheutuvaa riitaisuutta koskevan kanteen AF Wilderness Oy:tä vastaan joko AF Wilderness Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään AF Wilderness Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa.

Asiamieskuluja ei korvata, koska kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

11. Yritysasiakkaiden lisäehdot

AF Wilderness Oy ei vastaa tuotteen tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. AF Wilderness Oy:n korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

AF Wilderness Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. Ylivoimaisen esteen sattuessa AF Wilderness Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

Asiakkaan tulee tiedostaa, että AF Wilderness Oy:n tarjoamat palvelut tapahtuvat pääsääntöisesti ulkoilmassa ja ovat siitä syystä alttiita säätilasta johtuville muutoksille tai peruutuksille. Tällaisessa tilanteessa AF Wilderness Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

12. Asiakaspalvelu

AF Wilderness Oy:n asiakaspalvelu toimii numeroissa:

  • Eero Fuks +358 40 703 4553
  • Jalo-Aatos Alastalo +358 40 562 7045

Asiakas maksaa yhteydenotosta oman liittymäsopimuksensa mukaisen hinnan.

Lisäksi yhteyden saa sähköpostitse osoitteesta info@korpeen.fi.

13. Vuokravälineitä koskevat erityiset ehdot

Asiakas vastaa vuokratun välineen kunnosta ja käytöstä vuokra-aikana. Välinettä saa käyttää asianmukaista huolellisuutta noudattaen vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttötarkoitukseen.  Vuokravälinettä ei saa viedä maasta, eikä vuokrata edelleen. Välinettä saa käyttää ainoastaan ehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa. Asiakas käyttää vuokrattua välinettä aina omalla vastuullaan. AF Wilderness Oy ei vastaa vuokra-aikana henkilölle tai tämän omaisuudelle välillisesti tai välittömästi tapahtuvasta vahingosta tai kustannuksista.

Asiakkaan tulee palauttaa väline välittömästi vuokra-ajan päättyessä sovittuun paikkaan siinä kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava vuokralleantajalle, jos palautus viivästyy. Vuokralleantajalla on oikeus periä ylimenevältä ajalta vuokrahinnaston mukainen maksu, jollei muuta ole asiakkaan kanssa sovittu. Jos asiakas jättää vuokravälineen tai sen osan palauttamatta, AF Wilderness Oy pyrkii selvittämään asian asiakkaan kanssa taikka ilmoittaa asiasta poliisille.

Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokravälineelle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen välineen sen uushankinta-arvoon. Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineessä ilmenevistä vioista ja puutteista välittömästi vuokralleantajalle.

14. Majoitusta koskevat erityiset ehdot

Asiakkaalla on oikeus vuokra-aikana käyttää vuokraamaansa telttamajoitusta, sen varustusta ja palveluun erikseen määriteltyjä palveluja. Jos asiakas havaitsee näissä puutteita tai vikoja, hänen on viipymättä ilmoitettava siitä vuokralleantajalle.

Asiakas on velvollinen huolehtimaan majoituskohteen, sen varustuksen ja muiden palvelujen asianmukaisesta käytöstä ja siisteydestä. Asiakas vastaa majoituksen loppusiivouksesta. Siivouksen laiminlyönnistä aiheutuvat kustannukset peritään asiakkaalta. Jos majoituspaikka (kuten teltta) on asiakkaasta johtuvasta syystä vierailun jälkeen käyttökelvoton, asiakkaalta peritään sen täysi hankintahinta.

Lemmikkieläimet eivät ole sallittuja telttamajoituksessa. Muista vuokrattavista tiloista voidaan sopia erikseen palveluntarjoajan käytäntöjen mukaan.

Asiakkaan tulee vapauttaa vuokrateltta välittömästi vuokra-ajan päätyttyä. Jos vuokratelttaa ei vapauteta, sovelletaan samaa käytäntöä kuin edellä vuokravälineiden palauttamatta jättämisestä on todettu.

Asiakas on velvollinen korvaamaan majoituskohteelle, sen varustukselle tai muiden palvelujen huolimattomasta ja virheellisestä käyttämisestä johtuvat vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen majoituskohteen tai sen varusteen sen uushankinta-arvoon. Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta.

Vuokralleantaja ei vastaa majoituskohteesta, sen varusteesta tai muiden palvelujen käytöstä johtuvasta välittömistä tai välillisistä vahingoista tai kustannuksista.

Asiakas on velvollinen noudattamaan kaikkia sääntöjä, jotka koskevat aluetta ja ympäristöä, jossa majoituspalvelu toteutetaan. AF Wilderness Oy huolehtii siitä, että asiakas on tietoinen näistä säännöistä.

15. Muita palveluja koskevat erilliset ehdot

Asiakas vastaa itseään ja omaisuuttaan koskevista vakuutuksista. AF Wilderness Oy ei vastaa asiakkaan omasta huolimattomasta tai tahallisesta toiminnasta johtuvasta vahingosta itselleen tai omaisuudelleen. Asiakas vastaa myös omasta huolimattomasta tai epätarkoituksen mukaisesta toiminnastaan johtuvasta vahingosta AF Wilderness Oy:n omaisuudelle tai henkilöille. AF Wilderness Oy vastaa ainoastaan yhtiön työntekijöiden ja omaisuuden vakuuttamisesta.

Asiakkaan tulee noudattaa niitä sääntöjä, jotka koskevat sitä ympäristöä ja aluetta, jossa palvelu toteutetaan. AF Wilderness Oy huolehtii siitä, että asiakas on tietoinen näistä säännöistä.

 

LIITE: Peruuttamislomake

(Oikeusministeriön asetus 110/2014)

(täyttäkää ja palauttakaa tämä lomake vain siinä tapauksessa, että haluatte peruuttaa sopimuksen)

— Vastaanottaja:
AF Wilderness Oy
Ali-Anttilantie 8 c 18
05840 Hyvinkää
sähköposti: info@korpeen.fi

— Ilmoitan/Ilmoitamme (*), että haluan/haluamme (*) peruuttaa tekemäni/tekemämme (*) sopimuksen, joka koskee seuraavien tavaroiden toimittamista (*) / seuraavan palvelun suorittamista (*):

— Tilauspäivä (*) / Vastaanottopäivä (*)

— Kuluttajan nimi (*) / Kuluttajien nimet (*)

— Kuluttajan osoite (*) / Kuluttajien osoitteet (*)

— Kuluttajan allekirjoitus (*) / Kuluttajien allekirjoitukset (*) (vain jos lomake täytetään paperimuodossa)

— Päiväys

(*) Tarpeeton yliviivataan