Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Tämä on AF Wilderness Oy:n tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Julkaistu 21.2.2020.

1. Rekisterinpitäjä

AF Wilderness Oy (Y-tunnus: 2816223-9)
Ali-anttilantie 8 C 18
05840 Hyvinkää

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jalo-Aatos Alastalo
AF Wilderness Oy
Tarhurintie 8 B 22
01350 Vantaa
+358405627045
jalo@korpeen.fi

3. Rekisterin nimi

Korpeen.fi -verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen keräämiselle, säilyttämiselle ja käsittelylle muulla tavoin on henkilön suostumus, palvelujen ja/tai tuotteiden ostotapahtumassa tehtävä sopimus, rekisterinpitäjää koskevan lainsäädäntöön perustuvan velvollisuuden noudattaminen sekä rekisterinpitäjän asiakassuhteeseen perustuva oikeutettu etu GDPR 6 artiklan mukaisesti.

Henkilötietojen keräämisen, säilyttämisen ja muilla tavoin tapahtuvan käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa Korpeen.fi -verkkokaupan avulla verkossa tapahtuva kaupankäynti, yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä markkinointi silloin, kun asiakas ei ole sitä kieltänyt. Henkilötietoja voidaan myös kerätä, säilyttää ja muulla tavoin käsitellä rekisterinpitäjää koskevan lainsäädäntöön perustuvan velvoitteen noudattamiseksi.

Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan AF Wilderness Oy:n työntekijät tehtäviensä vaatimassa laajuudessa. Lisäksi tietoja voidaan siirtää yrityksen kirjanpitäjälle ja käsitellä kirjanpidon vaatimassa laajuudessa taikka viranomaiselle niiden toimivaltaan kuuluvassa asiassa ja niissä rajoissa.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan kerätä seuraavia tietoja:

 • Asiakkaan etu- ja sukunimi
 • Katusoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Maa
 • Maksuehto
 • Markkinointi sallittu/kielletty
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Henkilötunnus (jos yksityishenkilön tilaus maksetaan laskulla)
 • Ostohistoria (mm. tilatut tuotteet, niiden hintatiedot, tilausten lähdesivut, toimitustiedot, maksutiedot)

Yrityksistä voidaan kerätä lisäksi:

 • Yrityksen nimi
 • Y-tunnus
 • Verkkolaskuosoite
 • Välittäjän tunnus

Lisäksi tilauksen lisätietoja-kentässä asiakas voi antaa vapaamuotoisesti myös muita tarpeelliseksi katsomiaan tietoja.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä on asiakassuhde ja/tai asiakas on suostunut tietojen säilyttämiseen.

Tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin voimassa olevan lainsäädännön velvollisuuksien toteuttamiseksi tai niiden toteuttamisen näyttämiseksi on tarpeen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään Korpeen.fi -verkkokaupan sähköisillä lomakkeilla sekä Korpeen.fi-sivujen sähköisellä yhteydenottolomakkeella. Asiakkaat syöttävät tiedot henkilökohtaisesti tilatessaan Korpeen.fi -verkkokaupasta tai ottaessaan yhteyttä yhteydenottolomakkeella. AF Wilderness Oy:n työntekijät voivat myös tallentaa asiakastietoja rekisteriin esimerkiksi muuta kautta kuin Korpeen.fi -verkkokaupan välityksellä tehtyjen tilausten yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tiedot tallennetaan Korpeen.fi -verkkokaupan alustana toimivaan Johku-järjestelmään. Tietoja voidaan siirtää kirjanpitäjälle tai viranomaisille niiden tarvitsemassa laajuudessa lainsäädäntöön perustuvan velvoitteen täyttämiseksi. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on erikseen ja nimenomaisesti sovittu rekisteröidyn kanssa. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti palvelimien palveluntarjoajan toimesta.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Rekisteri sijaitsee Johku-palvelussa ja tietojen käsittelijänä toimii rekisterinpitäjän lisäksi Aptual Commerce Oy. Täydellisiin rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja Aptual Commerce Oy:n tekninen ylläpitohenkilöstö.

Asiakkaita ja rekisteröityjä henkilöitä kehotetaan tutustumaan lisäksi Johku-palvelun tietosuojaperiaatteisiin osoitteessa johku.fi/fi/tietosuoja.

Manuaalinen aineisto

Jos rekisterin tiedoista muodostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja pääsy aineistoon on ainoastaan rekisterinpitäjällä.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Jos henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, se tapahtuu ensisijaisesti Oma Johku -palvelun kautta seuraavasti:

Johku-verkkokaupan käyttäjä saa kauppiaan vahvistusviestien yhteydessä tiedon tämän henkilötietojen käsittelystä Oma Johku -palvelulla. Viestit sisältävät linkin Oma Johku-palveluun. Palvelussa käyttäjä voi tarkastaa hänestä tallennetut tiedot ja tehdä niihin oikaisuja. Käyttäjä voi myös ladata tiedot palvelusta jäsennellyssä muodossa tietojen siirtämiseksi järjestelmästä toiseen.

Oma Johku -palveluun pääsee lisäksi osoitteessa johku.com/customer.

Käyttäjällä on mahdollisuus myös päättää Oma Johku -sopimus ja saada tietonsa poistetuksi Oma Johkusta. Tällöin kaikki omien tietojen hallintaan liittyvät automaattiset toiminnallisuudet (esim. tietojen tarkistaminen palvelun avulla) lakkaavat. Sopimuksen päättymisen jälkeen käyttäjä voi tarkastaa tietonsa, vaatia niihin oikaisua, vaatia tietojen poistamista, rajoittaa niiden käyttöä tai saada tietonsa siirrettäväksi järjestelmästä toiseen esittämällä pyyntönsä kirjallisesti suoraan AF Wilderness Oy:lle.

Yhteystiedot
Jalo-Aatos Alastalo
AF Wilderness Oy
+358405627045
jalo@korpeen.fi

AF Wilderness Oy voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. AF Wilderness Oy vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä määräajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietojen tarkistaminen, oikaiseminen ja poistaminen on lähtökohtaisesti maksutonta Oma Johkussa sekä suoraan rekisterinpitäjältä pyydettäessä. Kohtuuttomaksi tai perusteettomaksi arvioiduissa tilanteissa rekisterinpitäjä voi vaatia pyynnön toteuttamisesta maksun tai kieltäytyä pyynnöstä.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on edellä mainittujen oikeuksien lisäksi käytettävissään muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa. Pyynnön tekemisessä noudatetaan tällöin edellä kohdassa 10. kerrottuja ohjeita suoraan rekisterinpitäjälle tehtävästä pyynnöstä.

Käyttäjän on hyvä huomioida, että käyttäjän tiedot tallennetaan aina AF Wilderness Oy:n asiakasrekisteriin käyttäjän ostaessa Korpeen-tuotteita ja/tai palveluja. AF Wilderness Oy on velvoitettu säilyttämään kaupanteon yhteydessä tallennettuja tietoja Suomen kirjanpito- ja verolainsäädännön edellyttämällä tavalla.